Algemene voorwaarden

1.1 Prijsberekening online (www.aquariumconfigurator.be)

Deze rekenmodule  werd door de auteurs met de grootste zorgvuldigheid geschreven, samengesteld en geprogrammeerd. Aqualife doet haar uiterste best om deze module, die u als hulpmiddel ter beschikking wordt gesteld, up to date te houden.

Toch zijn fouten, ook die fouten die eventueel zouden gemaakt worden door de gebruiker bij het invullen van de parameters, nooit helemaal uit te sluiten.

Aqualife ziet zich daarom gedwongen erop te wijzen dat zij zich niet gebonden acht door de uitkomst van deze module, zij geen enkele juridische verantwoordelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid op zich neemt voor gevolgen die op mogelijke foutieve informatie of foutieve berekeningen berust. 

Bij bestelling zullen we bij eventuele onduidelijkheden steeds contact opnemen met u om alles te doornemen.

De Prijs configurator beschikt ook over een 3D tekening module, de afwerkingskleuren en tekenlijnen zijn echter ter illustratie en kunnen afwijken van de realiteit.

Aarzel echter niet om eventuele fouten te melden. Alle gebruikers van deze module en de auteurs ervan zijn u daarvoor erkentelijk.
 

 

1.2 Verkoop van goederen & Maatwerk aquaria

1. De betaling van de facturen moet geschieden uiterlijk na verloop van 30 dagen na factuurdatum.
2. In geval van laattijdige betaling is een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het faktuurbedrag en dit vanaf de vervaldag en zonder
ingebrekestelling.
3. In geval van laattijdige betaling van de faktuur wordt het bedrag hiervan automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van
rechtswege en zonder aanmaning. De gerechtskosten (bv. kosten dagvaarding, rechtsplegingsvergoeding, .) zijn niet vervat, zodat deze nog bovenop de
forfaitaire schadevergoeding aan Aqualife nv toekomen.
4. Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen na datum van levering per brief aan ons worden gemeld.
5. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Neerpelt & Hasselt bevoegd.
6. De goederen worden franco geleverd vanaf een bedrag van 1500.00 € incl. BTW. Is het bedrag van uw aankoop(zie kasticket) lager dan zijn we genoodzaakt om vervoer of installatie kosten aan te rekenen. Afhalen is uiteraard gratis.
7. Alle vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van wettelijk voorgeschreven heffingen voor terugname, opslag en verwerking van afvalproducten (exclusief
verwijderingsbijdrage: recupel). Wij kunnen ons niet verantwoordelijk stellen voor verhogingen van prijzen die door onze leveranciers gesteld worden.
8. Aquaria die gerepareerd moeten worden, dienen zuiver te worden terugbezorgd in onze werkplaats. Zij moeten voorzien zijn van een aankoopbewijs met
datum van aankoop. Indien het aquarium niet gereinigd is bij aankomst, zijn wij verplicht om een toeslag aan te rekenen.
9. Wij geven 2 jaar garantie tegen lekkage, maar niet tegen glasbreuk! Zorg ervoor dat uw aquarium waterpas staat in alle richtingen. Wij kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de aquaria en toebehoren. Er kan GEEN GARANTIE gegeven worden op onze aquaria, indien deze
aquaria op rekken van winkelinstallaties of onderstellen geplaatst worden die NIET door onze firma geleverd en geplaatst zijn.
10. Eigendomsvoorbehoud:
Aqualife Nv behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip van integrale betaling van de koopprijs, desgevallend
vermeerderd met intresten en schadebeding. Ingeval Aqualife Nv een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst
als ontbonden, en kan Aqualife Nv de geleverde zaken zelf komen opladen of zich ervan in het bezit laten stellen, onverminderd het recht van Aqualife Nv
vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.De koper is verplicht Aqualife Nv terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
11. Aansprakelijkheidsbeperking:
Aqualife Nv kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove
schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel
indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de
productenaansprakelijkheid, anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt als vanzelfsprekend ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Aqualife
Nv bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
12. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Aqualife Nv - uit welken hoofde ook - beperkt tot het
bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken of van de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en
volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Aqualife Nv nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer
bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Aqualife Nv gesloten verzekering.
13. Onafgezien van de terugbetaling van eventueel reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige annulatie van een geldige overeenkomst door de
cocontractant een schadevergoeding verschuldigd voor de door Aqualife Nv gederfde winst.Deze schadevergoeding voor wat betreft de gederfde winst
wordt forfaitair bepaald op 30 % van de overeengekomen prijs, tenzij Aqualife Nv het bewijs levert dat de gederfde winst een grotere schade
vertegenwoordigt.

1.3 Privacy Verklaring

Uw persoonsgegevens worden door Aqualife NV , Europalaan 9, 3900 Pelt verwerkt, voor

klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en

voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons

gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken

met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@aquariumconfigurator.be). Via

dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of

laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij

uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht

van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.aqualife-aquarium.com

AQUALIFE N.V.

 

We zijn sinds 1991 gespecialiseerd in het bouwen van Exclusieve en duurzame maatwerk aquaria, meubels en filtersystemen.  Al onze troeven kan u hier terugvinden. Wist u dat we nu ook over een online prijs configuratie beschikken zodat u zelf de prijs kan berekenen? We willen je zeker eens uitnodigen in onze showroom om alle wensen te bespreken! U bent op afspraak van harte welkom. Bekijk alvast onze nieuwe bedrijfsfilm. Opgelet: in onze winkel verkopen we geen levende have. 

Openingsuren:

 

MAANDAG: 08.00h - 17.00h

DINSDAG: 08.00h - 17.00h

WOENSDAG: 08.00h - 17.00h

DONDERDAG: 08.00h - 17.00h

VRIJDAG: 08.00h - 16.00h

ZATERDAG: ENKEL OP AFSPRAAK

Zondag: GESLOTEN

Contactgegevens

EUROPALAAN 9 

3900 OVERPELT

BELGIUM

Tel. 011/64.79.86

Fax. 011/66.38.15

E-MAIL: raf@aqualife-aquarium.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon