Algemene voorwaarden

Veelgestelde vragen

Algemene voorwaarden


1.1 Prijsberekening online (www.aquariumconfigurator.be) Deze rekenmodule werd door de auteurs met de grootste zorgvuldigheid geschreven, samengesteld en geprogrammeerd. Aqualife doet haar uiterste best om deze module, die u als hulpmiddel ter beschikking wordt gesteld, up to date te houden. Toch zijn fouten, ook die fouten die eventueel zouden gemaakt worden door de gebruiker bij het invullen van de parameters, nooit helemaal uit te sluiten. Aqualife ziet zich daarom gedwongen erop te wijzen dat zij zich niet gebonden acht door de uitkomst van deze module, zij geen enkele juridische verantwoordelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid op zich neemt voor gevolgen die op mogelijke foutieve informatie of foutieve berekeningen berust. Bij bestelling zullen we bij eventuele onduidelijkheden steeds contact opnemen met u om alles te doornemen. De Prijs configurator beschikt ook over een 3D tekening module, de afwerkingskleuren en tekenlijnen zijn echter ter illustratie en kunnen afwijken van de realiteit. Aarzel echter niet om eventuele fouten te melden. Alle gebruikers van deze module en de auteurs ervan zijn u daarvoor erkentelijk.
1.2 Verkoop van goederen & Maatwerk aquaria 1. De betaling van de facturen moet geschieden uiterlijk na verloop van 30 dagen na factuurdatum.
2. In geval van laattijdige betaling is een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het faktuurbedrag en dit vanaf de vervaldag en zonder
ingebrekestelling.
3. In geval van laattijdige betaling van de faktuur wordt het bedrag hiervan automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van
rechtswege en zonder aanmaning. De gerechtskosten (bv. kosten dagvaarding, rechtsplegingsvergoeding, .) zijn niet vervat, zodat deze nog bovenop de
forfaitaire schadevergoeding aan Aqualife nv toekomen.
4. Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen na datum van levering per brief aan ons worden gemeld.
5. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Neerpelt & Hasselt bevoegd.
6. De goederen worden franco geleverd vanaf een bedrag van 1500.00 € incl. BTW. Is het bedrag van uw aankoop(zie kasticket) lager dan zijn we genoodzaakt om vervoer of installatie kosten aan te rekenen. Afhalen is uiteraard gratis.
7. Alle vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van wettelijk voorgeschreven heffingen voor terugname, opslag en verwerking van afvalproducten (exclusief
verwijderingsbijdrage: recupel). Wij kunnen ons niet verantwoordelijk stellen voor verhogingen van prijzen die door onze leveranciers gesteld worden.
8. Aquaria die gerepareerd moeten worden, dienen zuiver te worden terugbezorgd in onze werkplaats. Zij moeten voorzien zijn van een aankoopbewijs met
datum van aankoop. Indien het aquarium niet gereinigd is bij aankomst, zijn wij verplicht om een toeslag aan te rekenen.
9. Wij geven 2 jaar garantie tegen lekkage, maar niet tegen glasbreuk! Zorg ervoor dat uw aquarium waterpas staat in alle richtingen. Wij kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de aquaria en toebehoren. Er kan GEEN GARANTIE gegeven worden op onze aquaria, indien deze
aquaria op rekken van winkelinstallaties of onderstellen geplaatst worden die NIET door onze firma geleverd en geplaatst zijn.
10. Eigendomsvoorbehoud:
Aqualife Nv behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip van integrale betaling van de koopprijs, desgevallend
vermeerderd met intresten en schadebeding. Ingeval Aqualife Nv een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst
als ontbonden, en kan Aqualife Nv de geleverde zaken zelf komen opladen of zich ervan in het bezit laten stellen, onverminderd het recht van Aqualife Nv
vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.De koper is verplicht Aqualife Nv terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
11. Aansprakelijkheidsbeperking:
Aqualife Nv kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove
schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel
indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de
productenaansprakelijkheid, anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt als vanzelfsprekend ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Aqualife
Nv bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
12. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Aqualife Nv - uit welken hoofde ook - beperkt tot het
bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken of van de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en
volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Aqualife Nv nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer
bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Aqualife Nv gesloten verzekering.
13. Onafgezien van de terugbetaling van eventueel reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige annulatie van een geldige overeenkomst door de
cocontractant een schadevergoeding verschuldigd voor de door Aqualife Nv gederfde winst. Deze schadevergoeding voor wat betreft de gederfde winst
wordt forfaitair bepaald op 30 % van de overeengekomen prijs, tenzij Aqualife Nv het bewijs levert dat de gederfde winst een grotere schade
vertegenwoordigt. 14. Afwijking en tolerantie van de geleverde materialen. Doordat al onze producten op maat gemaakt worden is er een mogelijkheid dat bij glasbewerking, metaalconstructies en of houtbewerking een afwijking kan zitten van +/- 2 mm op de aangeven of bestelde afmeting of dikte van materialen. Deze tolerantie vallen binnen de norm en hierop kan geen beroep worden gedaan. 15. Annulatie of weigering bestelling, bij maatwerk is het niet mogelijk om achteraf of tussen de wachttijden de bestelling te annuleren wegens alle soorten redenen of omstandigheden. Bij problemen met levering trachten wij een oplossing te zoeken degene die hebben plaatsgevonden of zijn voort gekomen bij fabricatie of levering. Het aankoopbedrag kan in alle gevallen niet zomaar terug gestort worden op uw rekening. Wij vragen hiervoor ook uw begrip. 16. Uw rechten als consument stoppen niet aan de grens. Hebt u een probleem met een aankoop bij ons, probeer eerst zelf contact op te nemen met ons bedrijf. Of doe gratis beroep op de diensten van ECC België en zijn Europese netwerk (https://www.eccbelgie.be/) Levering Onze producten worden geleverd in Europa. Het tijdstip van levering van de producten is een middelenverbintenis en zal in de mate van het mogelijke gebeuren op de plaats en de tijd dat met de klant is afgesproken. Laattijdige leveringen door overmacht, foutief doorgegeven leveringsadressen of onvoorziene omstandigheden afhankelijk van de wil van AQUALIFE kunnen geen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Indien de vertraging van AQUALIFE te wijten is aan de klant (vb. onvoorziene omstandigheden, foutief doorgegeven adres, niet aanwezig bij de aflevering), dan kunnen de bijkomende kosten wel door AQUALIFE aangerekend worden. Behoudens andersluidend beding zijn transportkosten en de kosten van de levering van de goederen bij de klant niet inbegrepen in de door AQUALIFE aangegeven prijzen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld of worden duidelijk vermeld in de online calculator of via een offerte aanvraag. AQUALIFE heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Herroepingsrecht De collectie van AQUALIFE bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals diverse afmetingen, verschillende kleuren en uiteenlopende afwerkingen. De meerderheid van onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op maat van de klant. De uitoefening van het herroepingsrecht door de klant is derhalve uitgesloten. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch en winkelaankopen). 1.3 Privacy Verklaring Uw persoonsgegevens worden door Aqualife NV , Europalaan 9, 3900 Pelt verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@aquariumconfigurator.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.aqualife-aquarium.com
Wat is de levertijd van bestelling?


Hieronder kan u indicatie terugvinden van levertijden van onze verschillende diensten en productie levertijden. * Webshop bestellen die in voorraad zijn en waarvan geen leverdatum is weergeven worden binnen +/- 48h geleverd bij uw thuis. Let op, voor buurlanden kan het soms een dagje later zijn. Voor grotere en zwaardere zendingen kan het soms iets langer duren omdat het mogelijk met "pallet of heavy goods" zending verstuurd wordt. * Maatwerk aquaria + meubel zit op een levertijd van 8 - 12 weken * Maatwerk aquaria zonder meubel moet u ongeveer 8 weken rekenen Levering Onze producten worden geleverd in Europa. Het tijdstip van levering van de producten is een middelenverbintenis en zal in de mate van het mogelijke gebeuren op de plaats en de tijd dat met de klant is afgesproken. Laattijdige leveringen door overmacht, foutief doorgegeven leveringsadressen of onvoorziene omstandigheden afhankelijk van de wil van AQUALIFE kunnen geen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Indien de vertraging van AQUALIFE te wijten is aan de klant (vb. onvoorziene omstandigheden, foutief doorgegeven adres, niet aanwezig bij de aflevering), dan kunnen de bijkomende kosten wel door AQUALIFE aangerekend worden. Behoudens andersluidend beding zijn transportkosten en de kosten van de levering van de goederen bij de klant niet inbegrepen in de door AQUALIFE aangegeven prijzen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld of worden duidelijk vermeld in de online calculator of via een offerte aanvraag. AQUALIFE heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Herroepingsrecht De collectie van AQUALIFE bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals diverse afmetingen, verschillende kleuren en uiteenlopende afwerkingen. De meerderheid van onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op maat van de klant. De uitoefening van het herroepingsrecht door de klant is derhalve uitgesloten. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch en winkelaankopen).
Klachten


Klachten Klachten dienen per e-mail overgemaakt te worden op info@aqualife-nv.be. Zij dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht (2) dagen na de levering ontvangen te worden. Bij betwisting dient de klant een bewijs van ontvangst van de e-mail te kunnen afleveren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. NB: Eventuele klachten met betrekking tot een product dat door de klant zelf is aangepast, behandeld of bewerkt, is onontvankelijk en wordt niet verder behandeld.