top of page

FAQ

 • Algemene voorwaarden
  1.1 Prijsberekening online (www.aquariumconfigurator.be) ​ Deze rekenmodule werd door de auteurs met de grootste zorgvuldigheid geschreven, samengesteld en geprogrammeerd. Aqualife doet haar uiterste best om deze module, die u als hulpmiddel ter beschikking wordt gesteld, up to date te houden. Toch zijn fouten, ook die fouten die eventueel zouden gemaakt worden door de gebruiker bij het invullen van de parameters, nooit helemaal uit te sluiten. ​ Aqualife ziet zich daarom gedwongen erop te wijzen dat zij zich niet gebonden acht door de uitkomst van deze module, zij geen enkele juridische verantwoordelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid op zich neemt voor gevolgen die op mogelijke foutieve informatie of foutieve berekeningen berust. ​ Bij bestelling zullen we bij eventuele onduidelijkheden steeds contact opnemen met u om alles te doornemen. ​ De Prijs configurator beschikt ook over een 3D tekening module, de afwerkingskleuren en tekenlijnen zijn echter ter illustratie en kunnen afwijken van de realiteit. ​ Aarzel echter niet om eventuele fouten te melden. Alle gebruikers van deze module en de auteurs ervan zijn u daarvoor erkentelijk. 1.2 Verkoop van goederen & Maatwerk aquaria 1. De betaling van de facturen moet geschieden uiterlijk na verloop van 30 dagen na factuurdatum. 2. In geval van laattijdige betaling is een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het faktuurbedrag en dit vanaf de vervaldag en zonder ingebrekestelling. 3. In geval van laattijdige betaling van de faktuur wordt het bedrag hiervan automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van rechtswege en zonder aanmaning. De gerechtskosten (bv. kosten dagvaarding, rechtsplegingsvergoeding, .) zijn niet vervat, zodat deze nog bovenop de forfaitaire schadevergoeding aan Aqualife nv toekomen. 4. Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen na datum van levering per brief aan ons worden gemeld. 5. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Neerpelt & Hasselt bevoegd. 6. De goederen worden franco geleverd vanaf een bedrag van 1500.00 € incl. BTW. Is het bedrag van uw aankoop(zie kasticket) lager dan zijn we genoodzaakt om vervoer of installatie kosten aan te rekenen. Afhalen is uiteraard gratis. 7. Alle vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van wettelijk voorgeschreven heffingen voor terugname, opslag en verwerking van afvalproducten (exclusief verwijderingsbijdrage: recupel). Wij kunnen ons niet verantwoordelijk stellen voor verhogingen van prijzen die door onze leveranciers gesteld worden. 8. Aquaria die gerepareerd moeten worden, dienen zuiver te worden terugbezorgd in onze werkplaats. Zij moeten voorzien zijn van een aankoopbewijs met datum van aankoop. Indien het aquarium niet gereinigd is bij aankomst, zijn wij verplicht om een toeslag aan te rekenen. 9. Wij geven 2 jaar garantie tegen lekkage, maar niet tegen glasbreuk! Zorg ervoor dat uw aquarium waterpas staat in alle richtingen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud (bv. sterfte van vissen, planten, koralen,...) van de aquaria en toebehoren. Er kan GEEN GARANTIE gegeven worden op onze aquaria, indien deze aquaria op rekken van winkelinstallaties of onderstellen geplaatst worden die NIET door onze firma geleverd en geplaatst zijn. Tip: verwittig ook uw verzekeringsfirma alvorens het plaatsen van een aquarium. 10. Eigendomsvoorbehoud: Aqualife Nv behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip van integrale betaling van de koopprijs, desgevallend vermeerderd met intresten en schadebeding. Ingeval Aqualife Nv een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, en kan Aqualife Nv de geleverde zaken zelf komen opladen of zich ervan in het bezit laten stellen, onverminderd het recht van Aqualife Nv vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.De koper is verplicht Aqualife Nv terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 11. Aansprakelijkheidsbeperking: Aqualife Nv kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de productenaansprakelijkheid, anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt als vanzelfsprekend ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Aqualife Nv bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt. Aqualife kan ook niet aansprakelijk gesteld worden door gevolgen die voortvloeien door geïntegreerde technieken en/of aangeleverd materiaal van derde partijen. 12. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Aqualife Nv - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken of van de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Aqualife Nv nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Aqualife Nv gesloten verzekering. 13. Onafgezien van de terugbetaling van eventueel reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige annulatie van een geldige overeenkomst door de cocontractant een schadevergoeding verschuldigd voor de door Aqualife Nv gederfde winst. Deze schadevergoeding voor wat betreft de gederfde winst wordt forfaitair bepaald op 30 % van de overeengekomen prijs, tenzij Aqualife Nv het bewijs levert dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt. 14. Afwijking en tolerantie van de geleverde materialen. Doordat al onze producten op maat gemaakt worden is er een mogelijkheid dat bij glasbewerking, metaalconstructies en of houtbewerking een afwijking kan zitten van +/- 2 mm op de aangeven of bestelde afmeting of dikte van materialen. Deze tolerantie vallen binnen de norm en hierop kan geen beroep worden gedaan. 15. Annulatie of weigering bestelling, bij maatwerk is het niet mogelijk om achteraf of tussen de wachttijden de bestelling te annuleren wegens alle soorten redenen of omstandigheden. Bij problemen met levering trachten wij een oplossing te zoeken degene die hebben plaatsgevonden of zijn voort gekomen bij fabricatie of levering. Het aankoopbedrag kan in alle gevallen niet zomaar terug gestort worden op uw rekening. Wij vragen hiervoor ook uw begrip. 16. Uw rechten als consument stoppen niet aan de grens. Hebt u een probleem met een aankoop bij ons, probeer eerst zelf contact op te nemen met ons bedrijf. Of doe gratis beroep op de diensten van ECC België en zijn Europese netwerk (https://www.eccbelgie.be/) ​ Levering Onze producten worden geleverd in Europa. Het tijdstip van levering van de producten is een middelenverbintenis en zal in de mate van het mogelijke gebeuren op de plaats en de tijd dat met de klant is afgesproken. Laattijdige leveringen door overmacht, foutief doorgegeven leveringsadressen of onvoorziene omstandigheden afhankelijk van de wil van AQUALIFE kunnen geen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Indien de vertraging van AQUALIFE te wijten is aan de klant (vb. onvoorziene omstandigheden, foutief doorgegeven adres, niet aanwezig bij de aflevering), dan kunnen de bijkomende kosten wel door AQUALIFE aangerekend worden. Behoudens andersluidend beding zijn transportkosten en de kosten van de levering van de goederen bij de klant niet inbegrepen in de door AQUALIFE aangegeven prijzen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld of worden duidelijk vermeld in de online calculator of via een offerte aanvraag. AQUALIFE heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Herroepingsrecht De collectie van AQUALIFE bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals diverse afmetingen, verschillende kleuren en uiteenlopende afwerkingen. De meerderheid van onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op maat van de klant. De uitoefening van het herroepingsrecht door de klant is derhalve uitgesloten. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch en winkelaankopen). ​ 1.3 Privacy Verklaring Uw persoonsgegevens worden door Aqualife NV , Europalaan 9, 3900 Pelt verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@aquariumconfigurator.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.aqualife-aquarium.com ​ ​ ​ ​
 • Leveringen, leveringsvoorwaarden en leveringstermijnen"
  Hieronder kan u indicatie terugvinden van levertijden van onze verschillende diensten en productie levertijden. * Webshop bestellen die in voorraad zijn en waarvan geen leverdatum is weergeven worden binnen +/- 48h geleverd bij uw thuis. Let op, voor buurlanden kan het soms een dagje later zijn. Voor grotere en zwaardere zendingen kan het soms iets langer duren omdat het mogelijk met "pallet of heavy goods" zending verstuurd wordt. * Maatwerk aquaria + meubel zit op een levertijd van 8 - 12 weken * Maatwerk aquaria zonder meubel moet u ongeveer 8 weken rekenen Levering Onze producten worden geleverd in Europa. Het tijdstip van levering van de producten is een middelenverbintenis en zal in de mate van het mogelijke gebeuren op de plaats en de tijd dat met de klant is afgesproken. Laattijdige leveringen door overmacht, foutief doorgegeven leveringsadressen of onvoorziene omstandigheden afhankelijk van de wil van AQUALIFE kunnen geen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Indien de vertraging van AQUALIFE te wijten is aan de klant (vb. onvoorziene omstandigheden, foutief doorgegeven adres, niet aanwezig bij de aflevering), dan kunnen de bijkomende kosten wel door AQUALIFE aangerekend worden. Behoudens andersluidend beding zijn transportkosten en de kosten van de levering van de goederen bij de klant niet inbegrepen in de door AQUALIFE aangegeven prijzen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld of worden duidelijk vermeld in de online calculator of via een offerte aanvraag. AQUALIFE heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Herroepingsrecht De collectie van AQUALIFE bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals diverse afmetingen, verschillende kleuren en uiteenlopende afwerkingen. De meerderheid van onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op maat van de klant. De uitoefening van het herroepingsrecht door de klant is derhalve uitgesloten. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch en winkelaankopen).
 • Online Webshop
  Enter your answer here
 • Kan ik bij Aqualife terecht?
  Ja hoor dat is vanaf nu geen enkel probleem! Sinds september 2017 kan u als particulier en bedrijf ook bij ons terecht. Wij gaan vanaf nu onze activiteiten ook leggen op de verkoop aan particulieren. Wat kan Aqualife u bieden? - Een compleet op maat gemaakt aquarium - Standaard aquaria die in eigen productie worden gemaakt - Een hele boel standaard producten waaronder: lege kuipen, techniek, verlichting,... - Een zéér sterke service en glasheldere beloftes - U bent van harte welkom in onze showroom
 • Betaalmogelijkheden
  Onderstaand kan u de verschillende betaal mogelijkheden vinden: - Bancontact / iDeal - Paypal - Overschrijving
 • Klachtenafhandeling
  Klachten Klachten dienen per e-mail overgemaakt te worden op info@aqualife-nv.be. Zij dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht (2) dagen na de levering ontvangen te worden. Bij betwisting dient de klant een bewijs van ontvangst van de e-mail te kunnen afleveren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. NB: Eventuele klachten met betrekking tot een product dat door de klant zelf is aangepast, behandeld of bewerkt, is onontvankelijk en wordt niet verder behandeld.
 • Afhaalmogelijkheden en retourneren
  Enter your answer here
 • Privacyverklaring & Cookies
  Cookies Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik. Tracking cookies Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten (websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Google Analytics Wij gebruiken de dienst ‘Google Analytics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt Heldere Tekst om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics. Beveiliging en bewaartermijnen Heldere Tekst neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u. Inzage, correctie en verwijdering Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan kan u zich steeds tot ons melden voor een aanpassing. Derden In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Aqualife verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen. Wanneer via de website van Aqualife, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Aqualife. Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren. Social media Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Uw persoonsgegevens worden door Aqualife NV , Europalaan 9, 3900 Pelt verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@aquariumconfigurator.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.aqualife-aquarium.com Wijzigingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
bottom of page